Skolens råd

Elevrådet:      

  • Består av representanter fra elevene ved skolen.

  • Elevrådet skal ivareta elevenes interesser på skolen.

  • Elevrådet skal fremme elevenes synspunkter i skolens driftsstyre.

  • Elevrådet skal sørge for at elevenes rettigheter blir overholdt av skolens styret.

  • Elevenes høyeste råd er elevrådet.

 

Klassekontakter:                         
 

2 representanter for foreldrene i hver klasse.  Det velges også vararepresentanter for disse.

 

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU): 

 

Alle klassekontaktene. Herfra velges det 4 representanter til samarbeidutvalget.

 

Samarbeidutvalg (SU):

  • Fra FAU velges to foreldrerepresentanter med vararepresentanter

  • To elevrepresentanter

  • Tre personalrepresentanter, hvorav to velges blant lærere og en blant annet personale

  • Rektor

  • En politisk representant oppnevnt av Oppvekst- og utdanning

Retningslinjer for samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ble vedtatt i kommunestyret i sak 061/13. Retningslinjene trådte i kraft 1. august 2013.

Retningslinjer for samarbeidsutvalg >>

Retningslinjer for skolemiljøutvalg >>