Dembra 2014

Våren og høsten 2014 har skolen deltatt i Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Dembra er et kursopplegg for ungdomsskoler i regi av HL-senteret, Wergeland senteret og Institutt for lærerutdanning. Formålet med Dembra er å støtte skolen i arbeidet med forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Dembra inngår som en naturlig del i skolens arbeid med bedre læringsmiljø. 

I arbeidet med Dembra har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant skolens elever og lærere. Fokus i undersøkelsen var bl.a. holdninger, rasisme og språkbruk. Resultatene i spørreundersøkelsen ble brukt som utgangspunkt for videre arbeid i skolens klasser. Det har vært gjennomført klassediskusjoner, verdiavklaringsøvelser og arbeid med dokumentet «Krenkende atferd». I sistnevnte dokument har elevene selv definert hva de legger i begrepet «krenkende atferd» og drøftet hva som må gjøres for å unngå dette. 

Les mer om Dembra på HL-senteret >>

Rapport fra Dembraprosjektet >>